top of page

<​수려한 2단>

은은하게 아름다운, Beige & Luxury White

2-2.jpg

:: 추천 돌복

: : SPEC : :

 

> 깔끔 ★★★★★

> 풍성 ★★★

> 품격 ★★★★★

> 세련 ★★★★

> 선호도 ★★★★★

 

 

 

: : KEY WORD : :

 

# 자신을 너무 드러내지 않는 것이

# 트렌드인 요즘

# 직감적으로 은은한 멋

# 자체가 고급스러운

# 말그대로 수려한 전통돌상

 

Preview

bottom of page